Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 - Podprogram C Podprogram na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

Předmětem podpory v Podprogramu C je realizace dlouhodobých systémových projektů veřejně prospěšného charakteru zaměřených na metodické, koordinační, analytické a expertní činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP). Projekt musí mít přímou vazbu na plnění následujících opatření Státního programu EVVO.

Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Příjem žádostí končí 30. září 2021. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím systému Grantys MŽP a opis žádosti doručen prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě na MŽP.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat koordinátorku výzvy Mgr. Petru Novákovou Sádkovou (e-mail: petra.novakova@mzp.cz) a Mgr. Miroslava Nováka (email miroslav.novak@mzp.cz).

Stáhněte si...