Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022 - Podprogram B Podprogram na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny

Účelem Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při zajištění dílčích, lokálně významných opatření v ochraně přírody a krajiny realizovaných nestátními neziskovými organizacemi a podpora koordinace rozvoje sítě pozemkových spolků .Podpora je určena na realizaci projektu, jehož cílem je zajištění dílčích opatření na základě kvalifikovaného výběru řešitelů opatření. Žadatel musí v předloženém projektu uvést konkrétní tematické zaměření opatření, která bude z dotačních prostředků zajišťovat. Téma I. Koordinace podpory biodiverzity – maximální výše dotace 3 000 tis. Kč. Téma II. Koordinace podpory pozemkových spolků - maximální výše dotace 2 000 tis. Kč. Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu.
Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Příjem žádostí končí 30. září 2021. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím systému Grantys MŽP a opis žádosti doručen prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě na MŽP.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat koordinátorku výzvy Mgr. Petru Novákovou Sádkovou (e-mail: petra.novakova@mzp.cz).

Stáhněte si...