Vyhlášení Výzvy č. 3/2016 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Výzva č. 3/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Udržitelné hospodaření s vodami v obcích do 500 obyvatel“

Výzva má podpořit především zlepšení kvality podzemních i povrchových vod, zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob, což jsou cíle prioritní oblasti 1 „Voda“ Národního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory: projekty zaměřené na využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obcí do 500 obyvatel s důrazem na decentrální či semi-centrální řešení

Žadatelé mohou při návrhu projektu využít analýzu „Posouzení možností podpory hospodaření s vodami v malých obcích z prostředků SFŽP“ (PDF, 2 MB).

Oprávnění příjemci: obce s méně než 500 obyvateli a obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel

Alokace: 50 mil. Kč

Výše podpory: min. 400 tis. Kč a max. 80% z celkových způsobilých výdajů a současně 5 mil. Kč

Výzva je koncipována jako dvoukolová. V rámci 1. kola výzvy budou žadatelé předkládat projektové náměty, které posoudí expertní komise. Žadatelé, jejichž projektový námět obdrží souhlasné stanovisko, budou v rámci 2. kola výzvy vyzváni, v pořadí dle dosaženého hodnocení, k předložení žádosti o poskytnutí podpory.

Příjem projekt. námětů: 1. březen - 30. červen 2016

Příjem žádostí: 1. srpen - 30. listopad 2016

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...
  • Výzva (PDF, 620 kB)
  • Příloha 1 - Formulář Projektového námětu(DOCX, 96 kB)
  • Příloha 2 - Formulář Předpokládaného rozpočtu projektu (XLSX, 19 kB)
  • Příloha 3 - Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (XLS, 376 kB)
  • Příloha 4 - Formulář Monitorovací zprávy (XLS, 131 kB)
  • Příloha 5 - Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (DOCX, 86 kB)
  • Příloha 6 - Formulář Přehled čerpání(XLS, 737 kB)
  • Příloha 7 - Formulář ZVA (RTF, 449 kB)
  • Příloha 8 - Závazná struktura odborného posudku (DOCX, 99 kB)