Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE pro partnery realizovaných projektů (LIFE Partner)

Dne 17. 5. 2021 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na spolufinancování účasti partnerů v běžících projektech podpořených v evropské výzvě unijního programu LIFE, podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima, v průběhu let 2014-2019.

Dodatečná výzva je vyhlašována s cílem podpořit české žadatele, kteří se jako partneři podílejí na realizaci tradičních projektů LIFE, podpořených z unijního programu LIFE v rámci výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014-2019. Finanční podpora z národních zdrojů je určena na spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektů.

O podporu na spolufinancování výdajů mohou žádat příjemci, kteří se jako partner („associated partner“) podílejí na projektech, financovaných na základě grantové dohody v rámci programu LIFE, které jsou ke dni vyhlášení výzvy v realizaci a jejich plánovaný termín ukončení je nejdříve po 1. 12. 2021.

Podpora s celkovou alokací 12 mil. Kč je určena pro spolufinancování partnera tradičního projektu realizovaného v podprogramu Životní prostředí nebo podprogramu Klima, Výše podpory udělené žadateli v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na rozpočet partnera v projektu a zároveň ne více než 750 000 Kč.

O podporu na spolufinancování výdajů mohou žádat příjemci, kteří se jako partneři podílejí na projektech, financovaných na základě grantové dohody v rámci programu LIFE, které jsou ke dni vyhlášení výzvy v realizaci a jejich plánovaný termín ukončení je nejdříve po 1. 12. 2021. Žadatelé se musí aktivně podílet na realizaci projektu a vkládat do rozpočtu projektu vlastní finanční příspěvek.

Podrobné podmínky udělení podpory a průběh předkládání a posouzení žádostí o podporu stanovuje výzva (viz níže ke stažení)

1. Harmonogram výzvy
  • Uzávěrka příjmu žádostí: 14. července 2021
  • Uzávěrka příjmu kompletní projektové dokumentace: 4. srpna 2021
2. Konzultace

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz. Telefonicky nás můžete kontaktovat na čísle 731 690 215.

Níže najdete odkazy na soubory se zněním výzvy a formuláře povinných příloh.

Stáhněte si...