Národní program Životní prostředí - výzva č. 7/2018 Emise ze stacionárních zdrojů

Výzva č. 7/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Emise ze stacionárních zdrojů“
Na co lze dotaci získat:
  • pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
  • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Kdo může žádat:

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat níže uvedené subjekty, které jsou vlastníky, nájemci nebo provozovateli technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší (vlastnictví budovy, ve které je technologie umístěna, nerozhoduje, podmínkou je řádné zajištění udržitelnosti):

  • obchodní společnosti a družstva;
  • fyzické osoby podnikající;
  • obce;
  • kraje;
  • dobrovolné svazky obcí;
  • státní podniky;
  • veřejné výzkumné instituce (podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích);
  • výzkumné organizace (podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), pokud jsou veřejnoprávními subjekty.
Výše příspěvku:

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 mil. Kč.
Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018
Termín realizace projektů: 31. 12. 2021
Alokace na výzvu: 30 mil. Kč
Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s výzvou: