Národní program Životní prostředí - výzva č. 11/2018 Ekomobilita

Výzva č. 11/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Ekomobilita“
Cíl výzvy:

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

 • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);
 • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
 • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
 • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
  • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
  • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem elektromobilu nebo plu-in hybridu, bude možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (tzv. smart wallboxy).

Předmětem podpory nejsou alternativní pohony, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.

Oprávněnými příjemci jsou následující subjekty:
 • státní příspěvkové organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,
 • svazky obcí,
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
 • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky.

Alokace: 100 mil. Kč (z toho 10 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 90 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil)

Výše podpory: V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla.

Příjem žádostí: 2. 1. 2019 - 30. 9. 2019

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s výzvou: