Národní program Životní prostředí - Výzva č. 3/2018 Ekoinovace

Výzva č. 3/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:

„Ekoinovace“

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.

Předmětem podpory:

S ohledem na široké zaměření výzvy a různorodost řešených problémů a navržených technických řešení není možné jednoznačně definovat výčet podporovaných aktivit ve stanovených oblastech: voda, kvalita ovzduší, odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice a v ochraně přírody a krajiny. V samotném znění výzvy jsou uvedeny příklady podporovaných aktivit k danému tématu.

Oprávnění příjemci:

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny právnické osoby, které splní podmínky této Výzvy, s výjimkou: obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 %, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.

Alokace: 100 mil. Kč

Výše podpory: Min. výše podpory na jeden projekt činí 200 tis. Kč, max. výše podpory na jeden projekt činí 20 mil. Kč. Celková výše podpory představuje max. 75 % z celkových způsobilých výdajů, pro zvýhodněné regiony (projekty realizované na území Karlovarského, Moravskoslezského či Ústeckého kraje) se maximální míra podpory zvyšuje na 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem projektových fiší (1.kolo výzvy): 30. 7. 2018 - 31. 10. 2018

Výzva je koncipována jako dvoukolová soutěžní.