Národní program Životní prostředí - Výzva č. 15/2016

Výzva č.15/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země (halonů)“

Cílem Výzvy a předmětem podpory je zneškodnění halonů, které již nemají své využití, v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Oprávnění příjemci: Právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. h zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění, ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Alokace: 2,5 mil. Kč

Výše podpory: Dotace činí 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky.

Příjem žádostí: 2. 1. 2017 - 28. 4. 2017

Výzva je koncipována jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...