Výzva č. 2/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu č. 2/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Cílem Výzvy je podpora projektů zabývajících se adaptačními opatřeními na zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy a dále podpora projektů zaměřených na biodiverzitu.

V rámci Výzvy jsou oprávněnými žadateli fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, spolky, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Výzva je vyhlášena jako průběžná.

Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2021.

Znění Výzvy č. 2/2021 včetně příloh a aktuálních Nákladů obvyklých opatření MŽP naleznete v souborech ke stažení.

Stáhněte si...