Význam a management dřevní hmoty v tocích

Dřevní hmota je nedílnou součástí říčních systémů v zalesněných povodích, kde v korytech a nivách vodních toků ovlivňuje celou řadu abiotických a biologických procesů. S rozvojem potřeby ochrany přírody a krajiny jsou kladeny požadavky na ekosystémový přístup při úpravě a managementu vodních toků. S tím je spojeno umožnění výskytu dřevní hmoty ve vodním toku jako přirozené součásti ekosystému. Využití dřevní hmoty je jednou z podpůrných možností a vhodným nástrojem k dosažení dobrého stavu vodních útvarů a dobrého ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů podle požadavků Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES). Ponechání stávající dřevní hmoty nebo umístění nové ve vodním toku a břehové zóně je nicméně spojeno s celou řadou problémů - dřevní hmota může při povodni ohrozit upravené úseky vodních toků, zejména v případě střetu se stavbami, jako jsou mosty, jezy a podobně. Příručka má za cíl základní seznámení s významem dřevní hmoty ve vodních tocích a možnostmi jejího použití pro revitalizační opatření jak ve formě investičních akcí, tak provozního managementu při správě vodních toků.

Význam a management dřevní hmoty v tocích - Příručka pro monitoring, management a využití dřevní hmoty ve vodních tocích (metodika OPŽP; 18,3 MB)