Výzkum, vývoj a inovace

V souvislosti se schválenou Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice nebylo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v letech 2012 - 2016 poskytovatelem podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Od roku 2017 se MŽP opět stalo poskytovatelem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v resortu MŽP.

Při poskytování institucionální podpory se MŽP řídí zákonem 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a postupuje v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+) schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107.

MŽP vypracovalo Metodiku hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumným organizacím zřízených Ministerstvem životního prostředí od roku 2018 (Metodika MŽP (PDF, 530 kB), která vychází z Metodiky 2017+ a specifikuje hodnocení výzkumných organizací v resortu MŽP.

Na MŽP byl ustaven odborný poradní orgán, který provádí hodnocení výzkumných organizací zřízených MŽP podle Metodiky 2017+.

MŽP také úzce spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). MŽP usiluje o podporu VaV v oblasti životního prostředí v rámci programů TA ČR. Hlavním cílem je zabezpečit ochranu životního prostředí prostřednictvím udržitelného využívání zdrojů, přičemž hlavním předpokladem je zkvalitňování znalostí o vzájemném působení živé a neživé přírody a lidských činností především na území ČR. Důraz je kladen na přizpůsobení se klimatickým změnám, na nástroje a technologie ke sledování, prevenci a zmírňování environmentálních tlaků a rizik (včetně zdravotních rizik), stejně tak i na ochranu přirozeného a umělého životního prostředí.

Výzkumné potřeby resortu jsou dílčím způsobem zajišťovány v rámci Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovací pro potřeby státní správy BETA Technologické agentury České republiky.

Na MŽP je zřízena Vědecká rada ministra životního prostředí, která je odborným poradním orgánem ministra zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborné a informační základny resortu životního prostředí.

Základní informace o jednotlivých projektech VaV a jejich výsledcích jsou k dispozici v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na adrese www.rvvi.cz.

Složení OPO (PDF, 105 kB)