Souhrnné pokyny pro zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování projektů v Programu na podporu projektů NNO (Podprogram A) podpořených v roce 2019

Termín pro odeslání závěrečné zprávy a vyúčtování je 31. 1. 2020 (pro zaslání datovou schránkou rozhoduje datum odeslání, pro listinnou podobu datum poštovního razítka či razítka podatelny MŽP).

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu je tvořeno z následujících částí:
  1. Anotaci plnění projektu - stručné a výstižné shrnutí realizovaných aktivit a případných změn - vkládá se do webového formuláře v GRANTYS MŽP - maximální rozsah textu je 1800 znaků.
  2. Zpráva o věcném plnění projektu zpracovaná dle závazné osnovy (viz formuláře ke stažení). Tento soubor ve formátu MS Word je třeba vložit do GRANTYS MŽP do sekce Soubory u závěrečné zprávy.
  3. Finanční vyúčtování zpracované na formuláři (viz formuláře ke stažení). Tento soubor ve formátu MS Excel je třeba vložit do GRANTYS MŽP do sekce Soubory u závěrečné zprávy. Jako součást vyúčtování nevkládejte skeny dokladů. Berte na vědomí, že si MŽP může skeny některých dokladů při kontrole vyúčtování vyžádat.
  4. Případné přílohy (elektronická podoba publikací, fotodokumentace a podobně). Tyto přílohy vkládejte do GRANTYS MŽP v sekci do sekce Soubory u závěrečné zprávy projektu. V případě, že přikládáte přílohy, je nutné přiložit i jejich seznam (viz formuláře ke stažení).
Pokyny k odeslání závěrečné zprávy a vyúčtování:

Elektronické odeslání v systému GRANTYS MŽP: Závěrečnou zprávu po vyplnění anotace a vložení souborů v elektronické podobě odešlete tlačítkem Odeslat závěrečnou zprávu.

Odesílání datovou schránkou: Závěrečnou zprávu zpracovanou dle závazné osnovy a vyúčtování zašlete na MŽP. Dokumenty musí být elektronicky podepsané.

Odeslání listinné podoby: Závěrečnou zprávu zpracovanou dle závazné osnovy a vyúčtování zašlete v listinné podobě na MŽP.

Pokud byly předmětem projektu tiskoviny, pomůcky a podobně, přiložte vzorky těchto materiálů v počtu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Do listinné podoby nepřikládejte:
  • Výtisky fotodokumentace ani dalších příloh.
  • Kopie dokladů, pracovní výkazy a další doklady (tyto dokumenty uchovejte v dokumentaci projektu - mohou být předmětem případné kontroly). MŽP si může při kontrole závěrečných zpráv kopie některých dokladů operativně vyžádat.

Případné dotazy ke zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektů je možné konzultovat s Mgr. Petrou Novákovou Sádkovou e-mail: petra.novakova@mzp.cz.

Stáhněte si...