Souhrnné pokyny pro zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování projektů v Programu na podporu projektů NNO (Podprogram A) podpořených v roce 2018

Termín pro odeslání závěrečné zprávy je 31. 1. 2019 (pro elektronickou podobu rozhoduje datum odeslání, pro listinnou podobu datum poštovního razítka či razítka podatelny MŽP).

Závěrečná zpráva je tvořena z následujících částí:
  1. Anotaci plnění projektu - stručné a výstižné shrnutí realizovaných aktivit a případných změn - vkládá se do webového formuláře v GRANTYS MŽP - maximální rozsah textu je 1800 znaků.
  2. Zpráva o věcném plnění projektu zpracovaná dle závazné osnovy (viz formuláře ke stažení). Tento soubor ve formátu MS Word je třeba vložit do GRANTYS MŽP do sekce Soubory u závěrečné zprávy.
  3. Finanční vyúčtování zpracované na formuláři (viz formuláře ke stažení). Tento soubor ve formátu MS Excel je třeba vložit do GRANTYS MŽP do sekce Soubory u závěrečné zprávy. Jako součást vyúčtování nevkládejte skeny dokladů. Berte na vědomí, že si MŽP může skeny některých dokladů při kontrole vyúčtování vyžádat.
  4. Případné přílohy (elektronická podoba publikací, fotodokumentace a podobně). Tyto přílohy vkládejte do GRANTYS MŽP v sekci do sekce Soubory u závěrečné zprávy. V případě, že přikládáte přílohy, je nutné přiložit i jejich seznam (viz formuláře ke stažení).
Pokyny k odeslání závěrečné zprávy a vyúčtování:

Elektronické odeslání: Závěrečnou zprávu po vyplnění anotace a vložení souborů v elektronické podobě odešlete tlačítkem Odeslat závěrečnou zprávu.

Odeslání listinné podoby: Závěrečnou zprávu zpracovanou dle závazné osnovy a vyúčtování zašlete v listinné podobě na MŽP. Pokud byly předmětem projektu tiskoviny, pomůcky a podobně, přiložte vzorky těchto materiálů v počtu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Do listinné podoby nepřikládejte:
  • Výtisky fotodokumentace ani dalších příloh.
  • Kopie dokladů, pracovní výkazy a další doklady (tyto dokumenty uchovejte v dokumentaci projektu - mohou být předmětem případné kontroly). MŽP si může při kontrole závěrečných zpráv kopie některých dokladů operativně vyžádat.

Případné dotazy ke zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektů je možné konzultovat s Mgr. Petrou Novákovou Sádkovou e-mail: petra.novakova@mzp.cz.