Program NZÚ – zvýšení podpory na výstavbu zelených střech

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "MŽP") zvyšuje od 15. 5. 2020 podporu na výstavbu zelených střech z 500 Kč/m2 na 800 Kč/m2. Změna podpory se vztahuje i na žádosti, které byly podány před tímto datem a nebylo zatím vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V souvislosti s tímto krokem byly vydány dodatky k aktuálně platným výzvám a upraveny závazné pokyny, jejichž platnost a účinnost je od 15. 5. 2020. Jedná se o:

  1. Dodatek č. 5 ke 3. Výzvě NZÚ - Rodinné domy
  2. Dodatek č. 2 ke 3. Výzvě NZÚ - Bytové domy
  3. Dodatek č. 3 ke 2. Výzvě NZÚ - Bytové domy

Žádosti o podporu podle nového znění Výzev, včetně Závazných pokynů, je možné podávat od 15. 5. 2020. Úplné znění všech výše uvedených dokumentů (ad 1. až ad 3. výše) je zveřejněno na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.