Výsledky hodnocení projektů v Programu na podporu projektů NNO pro rok 2019 – podprogramu A

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 27. září 2018 Program na podporu projektů NNO - Podprogram A na podporu projektů NNO působících v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2019 (dále též „Podprogram A“).

Na hodnocení projektů se podílelo celkem 56 nezávislých hodnotitelů nominovaných ostatními resorty, krajskými úřady, resortními organizacemi a odbornými útvary MŽP. Každý projekt hodnotili dva hodnotitelé dle kritérií stanovených ve vyhlášení Programu A. Výsledné hodnocení projektů bylo určeno jako průměr bodů všech expertních hodnocení. V případě, že hodnocení dvou hodnotitelů vykazovalo významné rozdíly, bylo přistoupeno k ohodnocení projektu třetím hodnotitelem a výsledné hodnocení je průměrem hodnocení všech třech hodnotitelů.

Podpořeny budou projekty v pořadí podle dosažených bodů do vyčerpání schválené alokace prostředků. Dle vyhodnocení Podprogramu A je úplně podpořeno 73 nejlépe hodnocených projektů.

Úspěšným žadatelům budou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato rozhodnutí budou doručena na adresu sídla žadatelů nebo prostřednictvím datové schránky.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu bude doručeno zveřejněním na úřední desce MŽP.

Stáhněte si...