Výkaz o zlepšení

Ve třetím obchodovacím období byl v EU ETS zaveden systém neustálého zlepšování metodiky monitorování a vykazování emisí, který s drobnými úpravami přetrvává.
Na základě čl. 69 nařízení Komise (EU) č. 601/2012 (dále jen "MRR") jsou všichni provozovatelé povinni výkaz předložit, pokud v jejich zařízení nastane jedna z následujících situací:

  • V platném monitorovacím plánu jsou u aktivitních údajů nebo u výpočetních faktorů nastaveny nižší úrovně přesnosti, než jaké požaduje čl. 26 odst. 1 nebo čl. 41 odst. 1 MRR (využití nižší úrovně přesnosti je podmíněno schválením MŽP a prokázáním neúměrně vysokých nákladů nebo technické neproveditelnosti. Mezi tyto případy patří také využívání laboratoří, které nemají akreditaci podle EN ISO/IEC 17025. Ve výkazu o zlepšení provozovatel doloží, že požadovanou úroveň přesnosti již dodržel, nebo opětovně odůvodní použití nižší úrovně).
  • Při monitorování emisí je využíváno nouzové metodiky.
  • Ověřovatel v ověřovací zprávě uvede, že Roční výkaz emisí obsahuje neopravené neshody nebo nepřesnosti, případně uvede doporučení ke zlepšení.

Vyplněnou šablonu výkazu o zlepšení, která je k dispozici ke stažení ve formátu XLS na této stránce, provozovatelé zašlou datovou schránkou na Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu do 30. června příslušného roku. Výkaz nemusí být ověřený. Provozovatel předkládá výkaz o zlepšení pouze v případě, že se se zjištěními ověřovatele do této doby ke spokojenosti MŽP nevypořádal (tzn. aktualizací monitorovacího plánu je splněna povinnost předložit výkaz o zlepšení).

Termíny předkládání výkazů o zlepšení

Jestliže ověřovací zpráva uvádí neopravené neshody, nepřesnosti nebo doporučení ke zlepšení (podle čl. 30 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 600/2012), předloží provozovatel příslušnému orgánu výkaz o zlepšení do 30. června roku, v němž ověřovatel vydal tuto ověřovací zprávu. V ostatních případech:

  • pro zařízení kategorie A do 30. června každé čtyři roky;
  • pro zařízení kategorie B do 30. června každé dva roky;
  • pro zařízení kategorie C do 30. června každý rok.
Zařízení s nízkými emisemi

Bez ohledu na výše uvedené musí zařízení s nízkými emisemi (do 25 kt CO2/rok) předložit výkaz o zlepšení pouze v těchto případech:

  • Jako reakci na neopravené nepřesnosti a neshody uvedené v ověřovací zprávě
  • Pokud používají nouzovou metodiku
Stáhněte si...