Vyhodnocení povodní

Vodní zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje v §76 způsob dokumentace a vyhodnocení povodní. Zpracování zprávy o povodni je zákonem uloženo povodňovým orgánům obcí, krajů a správcům povodí, a to do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací pak do 6 měsíců. Zpráva se zpracovává pro povodeň, při které byl vyhlášen nejméně 2. SPA, došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Povodňové orgány musí provádět i dokumentační práce, bez nichž vyhodnocení povodně není možné zpracovat. Správci povodí využívají podkladů správců drobných vodních toků v povodí a zpráv o povodni od povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností, na jejichž území byla povodeň. Souhrnnou zprávu o povodni za celé povodí předkládají povodňovým orgánům a Ministerstvu životního prostředí.

V případě rozsáhlých a extrémních povodní jsou zpracovávány komplexní projekty Vyhodnocení povodní. Předmětem těchto projektů jsou všechny aspekty povodňové situace, jejích příčin, průběhu, provedených opatření a jejich účinnosti, sociálních, zdravotních a ekonomických důsledků. Ministerstvo životního prostředí jako ústřední povodňový orgán dle v §81 vodního zákona je pověřeno zajišťováním průzkumných a dokumentačních prací většího rozsahu a je tedy nositelem těchto projektů.