Vyhodnocení početnosti a mezidruhových vazeb savců na území NP ČR a analýza vlivu a významu dotčených druhů na ekosystémy vyskytující se v zájmovém území

Metodika se zabývá komplexní zoogeografickou analýzou savců v ČR, podrobným hodnocením jejich současného a potenciálního výskytu na území jednotlivých národních parků, a významem savců pro ekosystémy. Výstupem je kromě vlastní metodiky také soubor map s odborným obsahem zobrazující potenciální výskyt vybraných druhů savců. Syntézou rešeršní a analytické části vznikla rámcová doporučení pro jednotlivé skupiny savců ve čtyřech českých národních parcích.

Stáhněte si...