Výzva Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2019 - Podprogram A

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2019 budou podporovány neinvestiční projekty v 14 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání. Každá organizace může podat maximálně 3 projekty. Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu, maximální výše dotace činí 200 tis. Kč. Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Příjem žádostí končí 29. října 2018. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím Grantys MŽP a listinná podoba žádosti doručena do podatelny MŽP.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat Mgr. Petru Novákovou Sádkovou (e-mail: petra.novakova@mzp.cz).