Ochrana volně žijících druhů ptáků

Odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se může týkat jak konkrétních osob, tak i blíže neurčeného okruhu osob. V takových případech Ministerstvo životního prostředí v souladu s § 5b odst. 4 téhož zákona stanoví tento okruh osob prováděcím právním předpisem (vyhláškou). Kromě jiných náležitostí jsou v prováděcím právním předpise uvedeny podmínky, za nichž může být odchylný postup uplatněn; zda tyto podmínky skutečně nastaly pak stanovuje místně příslušný orgán ochrany přírody.

Ministerstvo životního prostředí s ohledem na § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, doposud vydalo následující prováděcí právní předpisy:


METODICKĚ POKYNY upravující postup orgánů ochrany přírody při ochraně volně žijících druhů ptáků

Metodický pokyn k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného (Apus apus) (PDF, 112 kB )


Výklady, stanoviska a odborná vyjádření k aplikaci ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, týkajících se ochrany volně žijících druhů ptáků

Druhy a poddruhy ptáků, na něž se vztahuje ochrana dle § 5a a 5b
Seznam volně žijících druhů ptáků na území států EU

Další dokumenty


STUDIE týkající se volně žijících ptáků