NPŽP - výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Cílem výzvy je:

Cílem je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Předmětem podpory jsou následující aktivity:

1.3.C Kanalizace
1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody

Oprávnění příjemci:

obce/města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Alokace:

2,5 mld. Kč

Z celkové alokace jsou na aktivity 1.3.C a 1.3.D (a v případě společně podané žádosti i na aktivitu 1.6.B) alokovány 2 mld. Kč, na samostatné projekty v aktivitě 1.6.B je alokováno min. 0,5 mld. Kč.

Výše podpory:

Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace z prostředků Fondu činí na jeden projekt max. 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro samostatně podané projekty aktivity 1.6.B je max. výše podpory 50 mil. Kč na projekt.

Příjem žádostí:

Od 01. 11. 2019 do 31. 01. 2020

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Žádosti budou přijímány přes Agendový informační systém SFŽP ČR.