Projekt „Analýza efektivního využití malých vodních elektráren z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdroje"

V rámci programu BETA byl z dotačních prostředků Technologické agentury České republiky realizován v letech 2013 až 2015 projekt „Analýza efektivního využití malých vodních elektráren z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdroje“. Zpracovatelem projektu bylo Sdružení VRV + SHDP zastoupené společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., odborným garantem projektu byl odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí. Výstupy projektu jsou metodika „Zásady navrhování MVE na malých, středních a velkých tocích s ohledem na zachování ekologické rovnováhy toku a minimálních zůstatkových průtoků, včetně zhodnocení ekonomické efektivnosti“, databáze příčných překážek na vodních tocích s existujícím nebo nevyužitým hydroenergetickým potenciálem a mapa znázorňující současný stav využití hydroenergetického potenciálu MVE a disponibilní potenciál toků. Metodika shrnuje obecné postupy návrhu a provozu MVE v České republice a zohledňuje možnosti využití nevyužitých lokalit. K tomuto účelu využívá analýzy využití hydroenergetického potenciálu zpracované v rámci projektu. Podrobněji se věnuje vlivu MVE na vodní prostředí a zohledňuje postup navržený pro nařízení vlády ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků. Metodika je určena především eventuálním začínajícím investorům a zájemcům o výstavbu a provoz MVE, dále může sloužit jako podklad pro práci vodoprávních úřadů.

Stáhněte si...