Voda

Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To znamená soulad požadavků všech forem užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod pak vycházejí z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších směrnic z oblasti voda a z obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj.

Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí je ústředním vodoprávním úřadem zejména v následujících oblastech:

  • ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod
  • ochrana před povodněmi
  • plánování v oblasti vod na národní a mezinárodní úrovni včetně programů opatření
  • mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod
  • ekonomické, finanční a administrativní nástroje v ochraně vod
  • tvorba legislativy a norem v oblasti ochrany vod