Národní program Životní prostředí - Výzva č. 21/2017

Výzva č. 21/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Eko - mobilita“

Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Předmětem podpory předkládané Výzvy je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
  • CNG;
  • Plug-in hybrid;
  • Hybrid;
  • Elektromobil.
Oprávnění příjemci jsou následující subjekty:
  • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy (dále jen „ÚSC“),
  • svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění),
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
  • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC.

Alokace: Alokace pro předloženou Výzvu je navrhována ve výši 100 mil. Kč (20 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 80 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil).

Podpora je poskytována formou:
  • dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015 určené na pořízení vozidla do majetku žadatele či k úhradě nákladů operativního leasingu nebo
  • kombinace dotace se zvýhodněnou půjčkou poskytnutou Státním fondem životního prostředí ČR na základě Směrnice MŽP č. 8/2017, kterou lze poskytnout pouze v případě pořízení vozidla do majetku žadatele.

Příjem žádostí: od 1. 11. 2017 do 27. 9. 2018.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: