Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985

Montreal Protocol on Substances that Deplete te Ozone Layer, 1987

ilustrační foto

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (1985) byla sjednána za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům lidské činnosti, které mění nebo by mohly měnit ozonovou vrstvu. Její smluvní strany spolupracují především při systematických pozorováních, výzkumu a prostřednictvím výměny informací. Konkrétní závazky naplňující cíl stanovený ve Vídeňské úmluvě jsou upraveny prováděcím Montrealským protokolem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1987).
Cílem Protokolu je přijímat a realizovat celosvětová opatření na vyloučení výroby a spotřeby téměř 100 regulovaných látek, které ozonovou vrstvu poškozují. Upravuje nakládání s látkami populárně označovanými jako freony a halony a dále výrobu a použití methylbromidu. Regulované látky jsou chemicky velmi stálé. Pronikají do vyšších vrstev atmosféry, kde způsobují zeslabování ozonové vrstvy, která život na Zemi chrání před vysoce intenzivním UV-zářením. Podrobné informace o Vídeňské úmluvě a Montrealském protokolu naleznete zde (PDF, 5 MB) a jejich plné znění zde.

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy byla sjednána 22. 3. 1985 ve Vídni. Celosvětově vstoupila v platnost dne 22. září 1988. Českou republikou byla ratifikována dne 1. října 1990 (jménem ČSFR) a v platnost pro ČR vstoupila dne 1. ledna 1993. Montrealský protokol byl sjednán 16. 9. 1987 a doposud k němu přistoupilo 189 států včetně České republiky a Evropského společenství. Vídeňská úmluva, Montrealský protokol a jeho změny byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv (č. 108 až 113/2003 Sb. m. s.).

Legislativní zajištění v ČR:

Hlava III. Zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy

Legislativní, strategická a koncepční opora pro plnění na úrovni EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu