Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985

Montreal Protocol on Substances that Deplete te Ozone Layer, 1987

ilustrační foto

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy (1985) byla sjednána za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům lidské činnosti, které mění nebo by mohly měnit ozonovou vrstvu. Její smluvní strany spolupracují především při systematických pozorováních, výzkumu a prostřednictvím výměny informací. Konkrétní závazky naplňující cíl stanovený ve Vídeňské úmluvě jsou upraveny prováděcím Montrealským protokolem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1987).
Cílem Protokolu je přijímat a realizovat celosvětová opatření na vyloučení výroby a spotřeby téměř 100 regulovaných látek, které ozonovou vrstvu poškozují a mají vliv na oteplování klimatického systému Země. Upravuje nakládání s látkami populárně označovanými jako freony a halony výrobu a použití methylbromidu a od roku 2019 také nakládání s některými fluorovanými skleníkovými plyny, které mají výrazný vliv na změnu klimatu ve smyslu jeho oteplování a jejich spotřeba výrazně narostla v důsledku opatření přijatých Montrealským protokolem a jejich zavedením jako náhrad postupně vylučovaných látek poškozujících ozonovou vrstvu. Regulované látky jsou chemicky velmi stálé. Pronikají do vyšších vrstev atmosféry, kde způsobují zeslabování ozonové vrstvy, která život na Zemi chrání před vysoce intenzivním UV-zářením. Podrobné informace o Vídeňské úmluvě a Montrealském protokolu naleznete zde (PDF, 5 MB).

Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy byla sjednána 22. 3. 1985 ve Vídni. Celosvětově vstoupila v platnost dne 22. září 1988. Českou republikou byla ratifikována dne 1. října 1990 (jménem ČSFR) a v platnost pro ČR vstoupila dne 1. ledna 1993. Montrealský protokol byl sjednán 16. 9. 1987 a doposud k němu přistoupilo 198 států včetně České republiky a Evropského společenství. Vídeňská úmluva, Montrealský protokol a jeho změny byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv (č. 108 až 113/2003 Sb. m. s.).

Legislativní zajištění v ČR:

Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Vyhláška č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Legislativní, strategická a koncepční opora pro plnění na úrovni EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006