2021

Září 2021
Obsah:
 • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Marschnerova louka
 • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Stráně Hamerského potoka
 • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
 • Sdělení sekce státní správy MŽP k metodické pomůcce vydané Ministerstvem pro místní rozvoj pro stavební úřady k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na základě závazných stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody a zajištění informovanosti ekologických spolků o těchto řízeních
Stáhněte si...
Srpen 2021
Obsah:
 • Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci
 • Společný metodický pokyn MŽP a Státního pozemkového úřadu č. j. MZP/2021/610/2560 ze dne 1. července 2021 a č. j. SPU 242254/2021 ze dne 1. července 2021
Stáhněte si...
Duben 2021
Obsah:
 • Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu – aktualizace
 • Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby
 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace seznamu reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací
 • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
Březen 2021
Obsah:
 • Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci vodního zákona určené vodoprávním úřadům, ČIŽP a SFŽP
 • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
 • Sdělení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a sekce zemědělství a potravinářství MZe k využívání čmeláků zejména jako opylovačů v rámci zemědělské produkce a k postupu při vydávání povolení výjimky k jejich využití podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Stáhněte si...
Únor 2021
Obsah:
 • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Sluneční stráň
 • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Milovická stráň
 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020
 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o opravě textu v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020, vyhlášených ve Věstníku MŽP 2021, částce 1
Leden 2021
Obsah:
 • Metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM 3
 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020
 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020
 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z: Aktualizace 2020
 • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020
 • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí a aktualizaci záchranných programů pro zvláště chráněné kriticky ohrožené druhy
 • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality