2021

 • Duben 2021
  Obsah:
  • Metodický pokyn MŽP k postupu podle zákona č. 93/2018 Sb., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu – aktualizace
  • Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace seznamu reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
 • Březen 2021
  Obsah:
  • Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci vodního zákona určené vodoprávním úřadům, ČIŽP a SFŽP
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
  • Sdělení sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a sekce zemědělství a potravinářství MZe k využívání čmeláků zejména jako opylovačů v rámci zemědělské produkce a k postupu při vydávání povolení výjimky k jejich využití podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  Stáhněte si...
 • Únor 2021
  Obsah:
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Sluneční stráň
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Milovická stráň
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o opravě textu v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020, vyhlášených ve Věstníku MŽP 2021, částce 1
 • Leden 2021
  Obsah:
  • Metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM 3
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí a aktualizaci záchranných programů pro zvláště chráněné kriticky ohrožené druhy
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality