2020

 • Červen 2020
  Obsah
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Mrzínov
  Stáhněte si...
 • Květen 2020
  Obsah:
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace Přechodného národního plánu České republiky
  Stáhněte si...
 • Duben 2020
  Obsah:
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí Programu péče o vlka obecného
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí Záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens) v České republice
  Stáhněte si...
 • Březen 2020
  Obsah:
  • Národní program monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Jindřichova skála
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  Stáhněte si...
 • Leden 2020
  Obsah:
  • Aktualizovaná metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody
  • Společné sdělení sekce státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke vztahu § 15a a § 15b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  Stáhněte si...