2017

 • Prosinec 2017
  Obsah
  • Společný metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny, odboru legislativního a odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP k aplikaci ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. a ustanovení bodu 2. části D přílohy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb.
  • Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody
  • Sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k platnosti autorizace k provádění biologického hodnocení v návaznosti na změnu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
  • Stáhnětesi...
  • Říjen + listopad 2017
   Obsah
   • Výzva č. 17/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 18/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 19/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 20/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
   • Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů
   • Stáhnětesi...
  • Září 2017
   Obsah
   • Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   • Výzva č. 1/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky SFŽP (aktualizace)
   • Stáhněte si...
  • Srpen 2017
   Obsah:
   • Dodatek č. 19 ke směrnici MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí
   • Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí (zapracován dodatek č. 19)
   • Dodatek č. 20 ke směrnici MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí
   • Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvímNárodního programu Životní prostředí (zapracován dodatek č. 20)
   • Výzva č. 6/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – Dešťovka (aktualizované znění k 7. 8. 2017)
   • Výzva č. 10/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 11/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 13/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 13/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (aktualizované znění k 19. 9. 2017)
   • Výzva č. 14/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 15/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 16/2017 k předkládání žádostí o poskytování podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.
  • Červenec 2017
   Obsah:
   • Výzva č. 8/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (aktualizované znění 22. 6. 2017)
   • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace Přechodného národního plánu ČR
   Stáhněte si...
  • Červen 2017
   Obsah:
   • Dodatek č. 2 k 3. Výzvě MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy
   • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  • Květen 2017
   Obsah:
   • Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny o vydání a uplatňování Metodiky vymezování územního systému ekologické stability
   • Metodický pokyn samostatného oddělení programu NZÚ MŽP pro administraci žádostí o podporu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci 19., 39. a 70. Výzvy OPŽP
   • Metodický pokyn samostatného oddělení programu NZÚ MŽP pro administraci žádostí o podporu v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí v rámci 19., 39. a 70. Výzvy OPŽP
   • Výzva č. 8/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
   • Výzva č. 9/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – Zavádění nízkoemisních zón v obcích
   • Směrnice MŽP č. 7/2017 o poskytování finančních prostředků z podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru formou posílení vlastních zdrojů žadatele u schválených žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí
   • Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o zveřejnění doplnění Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  • Duben 2017
   Obsah:
   • Společný pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a MŽP ze dne 24. 3. 2017 pro spolupráci katastrálních úřadů a orgánů ochrany zemědělského půdního fondu při revizi katastru nemovitostí
   • Dodatek č. 18 ke směrnici MŽP č. 4/2015o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí
   • Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 5/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 6/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   Stáhněte si...
  • Březen 2017
   Obsah:
   • Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody
   • Dodatek č. 17 ke směrnici MŽP č. 4/2015o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 1/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 3/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 4/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Výzva č. 14/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (aktualizované znění)
   • Sdělení odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP o uveřejnění seznamu inspekcí uskutečněných v posledním roce a testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP
  • Únor 2017
   Obsah:
   • Výzva č. 2/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí
   • Dodatek č. 16 ke Směrnici MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí
   • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  • Leden
   Obsah:
   • Metodická pomůcka odboru ochrany ovzduší k hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem,
   • Společný metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny, odboru legislativního a odboru finančních a dobrovolných nástrojů k aplikaci ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. A ustanovení bodu 2. části D přílohy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb.
   • Metodika prevence environmentálních rizik při nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy
   • Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) Data o výskytu emergentních polutantů ve vybraných složkách prostředí
   • Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) Data o potenciálních biologických efektech emergentních látek v environmentálních směsích
   • Certifikovaná metodika (Nmet )Ověřená metodika pasivního vzorkování pro sledování polybromovaných difenyletherů a jiných hydrofobních kontaminantů ve vodním prostředí
   • Certifikovaná metodika (Nmet) Metodika pasivního vzorkování perfluoroktansulfonátu PFOS, PFOA a vybraných farmak ve vodním prostředí
   • Certifikovaná metodika (Nmet) Metodika vzorkování vnitřního prostředí pro analýzy vybraných emergentních polutantů
   • Dodatek č. 6 ke směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
   • Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
   • 3. Výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
   • Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro posouzení ekologické proveditelnosti návrhu v rámci energetického auditu a energetického posudku podle postupu uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění
   • Sdělení odboru ochrany ovzduší ve věci aktualizace Přechodného národního plánu ČR
   Stáhněte si...