Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu ÉTA

Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních resortů.

Ve 2. veřejné soutěži se zavádí role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi. Role aplikačního garanta je specifikována v Zadávací dokumentaci k 2. veřejné soutěži ÉTA.

V přiložených souborech najdete seznam prioritních výzkumných cílů resortu a dokumenty k udělení případné aplikační garance Ministerstvem životního prostředí.