Příloha č. 8 Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím NPŽP

Požadavek na změnu přílohy č. 8 vyvolala potřeba zařazení dvou nových článků 53 a 55 dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER). Změna se provádí za účelem možnosti poskytnout podporu v rámci NPŽP i v oblasti článku 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví a článku 55 Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu.

Stáhněte si...