Územně analytické podklady

Ministerstvo životního prostředí poskytuje v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 b., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, údaje potřebné pro pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů.

Konkrétně Ministerstvo životního prostředí poskytuje údaje k jevům A/65 „oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší“ a B/36 „hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj“, dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Pro výše uvedené sledované jevy zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací.

Pasporty s údaji o území

Vzorové pasporty s údaji za kvalitu ovzduší jsou v souladu s metodickými návody k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.