Územně analytické podklady

Povinnost vytvářet tyto podklady vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zpracování podkladů se řídí vyhláškou č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Ministerstvo životního prostředí je ze zákona poskytovatelem dat.

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod poskytuje informace k jevu 64 (staré zátěže území a kontaminované plochy) dle Přílohy 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území.

Základem současného průběžně aktualizovaného seznamu Územně analytických podkladů jsou údaje o starých ekologických zátěžích, které má MŽP k dispozici. Hlavním zdrojem informací (a datovou základnou, která poskytované údaje rozšiřuje), je průběžně aktualizovaná databáze Systém evidence kontaminovaných míst ( SEKM). Dalšími zdroji jsou informace z některých krajských, městských či obecních úřadů. Nelze opomenout ani data, která byla vytvořena při testování metodiky inventarizace KM na testovacích územích v rámci 1. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst.

Na základě dosavadních připomínek zpracovatelů dat byly poskytované údaje rozšířeny o identifikátory (ID) databází, které jsou zdrojem poskytovaných informací a dále v případech, kde již došlo u uvedených lokalit k vyhodnocení kategorie priority kontaminovaných míst (PKM), jsou uvedeny i tyto informace. Vyhodnocování kategorií PKM probíhá v souladu s MP MŽP 2/2011 (k plnění databáze SEKM a hodnocení priorit).

Následně byla tato data podrobena GIS analýze, po jejím vyhodnocení byly odstraněny duplicity a rovněž byly vypuštěny všechny záznamy, které nebyly lokalizovány. Tyto záznamy již nadále nejsou součástí územně analytických podkladů. U všech dat, která vzešla z výše uvedených zdrojů a oprav (aktuálně k 30.4.2013 celkem 8821), byla jejich správnost posouzena a odsouhlasena.

Z dat shromážděných pro účely poskytování ÚAP lze získat důležité informace pro management odstraňování starých ekologických zátěží – ke stažení jsou předloženy aktualizované seznamy nejvyšších priorit pro odstraňování SEZ a mapka jejich lokalizace, aktuální k 13.6.2014.