Územně analytické podklady

Povinnost vytvářet tyto podklady vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zpracování podkladů se řídí vyhláškou č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Ministerstvo životního prostředí je ze zákona poskytovatelem dat.

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod poskytuje informace k jevu 64 (staré zátěže území a kontaminované plochy) dle Přílohy 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území.

Základem průběžně aktualizovaného seznamu Územně analytických podkladů jsou údaje o starých ekologických zátěžích. Hlavním zdrojem informací je průběžně aktualizovaná databáze Systém evidence kontaminovaných míst ( SEKM). Dalšími zdroji jsou informace z některých krajských, městských či obecních úřadů a data, která byla vytvořena v rámci 1. a 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst.