EUROBATS - Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů

Agreement on the Conservation of Population of European Bats - EUROBATS

logo úmluvy

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů patří k významným mezinárodním dokumentům sjednaným v rámci Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnské úmluvy). Dohoda byla prvními státy podepsána v Londýně 4. července 1991, v platnost vstoupila 16. ledna 1994. Depozitářem Dohody je vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, sekretariát Dohody sídlí v Bonnu.
Sjednání Dohody bylo vyvoláno skutečností, že stav evropských netopýrů je z hlediska jejich ochrany nepříznivý. Netopýři jsou ohroženi ničením jejich přirozeného prostředí, narušováním jejich letních i zimních úkrytů a také používáním některých pesticidů.
Netopýři představují z hlediska mezinárodní ochrany přírody prioritní skupinu a jsou také významně zohledněni ve Směrnici Rady EU č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která byla plně transponována do českého právního řádu novelou zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Základní povinností všech smluvních stran je ochrana netopýrů a jejich přírodních stanovišť (tj. shromaždišť, lovišť, zimovišť, míst rozmnožování a ostatních lokalit významných pro netopýry). Dále smluvní strana musí zakázat úmyslné chytání, držbu nebo zabíjení netopýrů, přijmout přísná opatření na ochranu netopýrů, podporovat vědecký výzkum netopýrů pro účely jejich ochrany a nahrazovat používání pesticidů toxických pro netopýry bezpečnějšími alternativami.

Datum přístupu ČR: Vláda České republiky schválila přístup k Dohodě svým usnesením č. 583 ze dne 20. října 1993 a Dohoda vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 26. března 1994.

Odpovědnost za plnění Dohody v ČR:

Garantem Dohody v ČR je Ministerstvo životního prostředí, odborné otázky spojené s ochranou netopýrů i s naplňováním Dohody EUROBATS plní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) a Českým svazem ochránců přírody. Zdárnému plnění povinností plynoucích z členství ČR v Dohodě Eurobats napomáhá pracovní skupina složená ze zástupců všech organizací, které se zabývají ochranou a výzkumem netopýrů v ČR tj. MŽP, ČESON, ČSOP, akademická obec (PřF UK, PřF MU), AOPK ČR.

Legislativní zajištění závazků vyplývajících pro Českou republiku z přistoupení k Dohodě je pokryto zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. Všechny druhy netopýrů uvedené v Příloze I Dohody, které se vyskytují na území České republiky, jsou chráněny vnitrostátní legislativou a podléhají obecné nebo zvláštní ochraně.


Orgány Dohody EUROBATS?

  • Zasedání smluvních stran, která se konají v tří-čtyřletém letém cyklu
  • Stálý výbor, odpovědný za administrativní a finanční záležitosti
  • Poradní výbor, tvořený vědeckými zástupci jednotlivých smluvních stran a odpovědný za vědecké a odborné záležitosti
  • Sekretariát

Kde najít další informace?

oficiální stránky Bonnské úmluvy
stránky České společnosti pro ochranu netopýrů
oficiální stránky AOPK ČR