Úřednická zkouška

V souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě umožňuje Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vedle státních zaměstnanců vykonat úřednickou zkoušku v oborech státní služby „Ochrana přírody a krajiny“ a „Technická ochrana životního prostředí“ též osobám, které splňují předpoklady pro přijetí do služebního poměru podle § 25 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Vykonání úřednické zkoušky je umožněno na základě žádosti (vzor naleznete v seznamu příloh, včetně vzorů čestných prohlášení) adresované odboru personálnímu a státní služby Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10. K přihlášení na úřednickou zkoušku je třeba doložit veškeré přílohy žádosti ve stanovené podobě.

Úřednická zkouška se skládá z obecné části (zkušební otázky a odborná literatura) a zvláštní části (v oboru státní služby Ochrana přírody a krajiny – zkušební otázky a odborná literatura); v oboru státní služby Technická ochrana životního prostředí – zkušební otázky a odborná literatura.

Termíny konání úřednických zkoušek jsou uveřejňovány v Informačním systému pro státní službu.

Osoba, která není státním zaměstnancem a splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama (obecná část úřednické zkoušky – 500 Kč a zvláštní část úřednické zkoušky – 2000 Kč za osobu). Výše úhrady je stanovena služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4. Ministerstvo životního prostředí preferuje platbu bezhotovostním převodem na příjmový účet MŽP č. ú. 19 – 7628001/0710 (variabilní symbol: 260, specifický symbol: číslo jednací). Úhrada za vykonání úřednické zkoušky musí být připsána na účet MŽP nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání zkoušky, na kterou je osoba přihlášena.

Bližší informace k úřednické zkoušce (včetně její úhrady) Vám poskytnou Mgr. Daniel Rydval (tel.: 267 122 617, e-mail: daniel.rydval@mzp.cz) a Mgr. Blanka Křížová (tel.: 267 122 132, e-mail: blanka.krizova@mzp.cz).