Národní program Životní prostředí - výzva č. 9/2018 - aktualizace k 21. 2. 2019

Výzva č. 9/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Podpora obcí v národních parcích“ – aktualizace k 21. 2. 2019

V rámci podporované aktivity "5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020" dochází k úpravě podmínek pro poskytnutí podpory pro projekty předložené do 120. výzvy OPŽP.

Dojde k následujícím úpravám, které nezmění podmínky pro stávající žadatele:
  • Příjem žádostí bude přizpůsoben 120. výzvě OPŽP – prodlouží se do 17. 1. 2020.
  • Kofinancování projektů správ národních parků v rámci 120. výzvy OPŽP bude možné až do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Vzhledem k výše uvedenému bude alokace na výzvu č. 9/2018 navýšena o 300 mil. Kč na celkem 400 mil. Kč. Částka ve výši 300 mil. Kč bude určena pouze pro kofinancování projektů v rámci 120. výzvy OPŽP.
Cílem výzvy je:

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Předmětem podpory:

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované na území národních parků:

5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,
5.5.B Snížení světelného znečištění,
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií,
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky,
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,
5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.

Oprávnění příjemci:

5.5.A až D: všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
5.5.E: správy národních parků,
5.5.F: všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP; v případě projektů podaných v rámci 120. výzvy OPŽP mohou o podporu žádat pouze správy národních parků.

Alokace: 400 mil. Kč, z toho
  • 100 mil. Kč na podporované aktivity 5.5.A až 5.5.E a aktivitu 5.5.F mimo projekty předložené do 120. výzvy OPŽP,
  • 300 mil. Kč na podporovanou aktivitu 5.5.F pro projekty předložené do 120. výzvy OPŽP.
Výše podpory:

5.5.A až E: 85 % z celkových způsobilých výdajů
5.5.F: 5 % z celkových způsobilých výdajů, mimo projekty předložené do 120. výzvy OPŽP,
90 % z celkových způsobilých výdajů pro projekty předložené do 120. výzvy OPŽP.
5.5.A: 100 tis. - 2 mil. Kč
5.5.B: 50 tis. - 2 mil. Kč
5.5.C: 50 tis. - 500 tis. Kč
5.5.D: 100 tis. - 1 mil. Kč
5.5.E: 100 tis. - 1 mil. Kč
5.5.F: dle výše poskytnuté podpory z OPŽP

Příjem žádostí: 3. 12. 2018 - 17. 1. 2020

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní.

Dokumenty související s Výzvou: