Aktuality k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

Ve dnech 6. – 8. dubna 2011 se konalo v Praze na Ministerstvu životního prostředí 27. zasedání pracovní skupiny pro materiály Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Tato skupina zajišťuje plnění mezinárodního programu spolupráce v oblasti účinků znečištění ovzduší na materiály, včetně účinků na historické a kulturní památky, který byl ustaven v rámci Úmluvy.

Hlavním cílem činnosti uvedené pracovní skupiny, která se pravidelně schází jednou za rok, je provádět kvantitativní hodnocení účinků sloučenin síry a dusíku a dalších významných znečišťujících látek na atmosférickou korozi důležitých materiálů a hodnocení trendů koroze a znečištění.

Na mezinárodním programu se podílí také ČR jako smluvní strana Úmluvy, a to prostřednictvím společnosti SVÚOM, s.r.o. zabývající se problematikou koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav.

Na dubnovém jednání v Praze byly shrnuty především výsledky poslední expozice vzorků materiálů, která proběhla v roce. 2008. Dále byla projednána příprava další expozice, která by měla být zahájena na podzim r. 2011, a výhled činnosti skupiny na rok 2012. Účastníci zasedání se dohodli, že v průběhu expoziční kampaně v letech 2011-2012 bude rozšířeno měření znečištění ovzduší na atmosférických stanicích o novou látku (kyselinu octovou). Na programu zasedání byla rovněž pilotní studie UNESCO, která se zabývá inventarizací a podmínkami uskladnění ohrožených materiálů. Diskuse se zaměřila mimo na možné objekty ve vybraných městech, které budou v rámci studie sledovány. V této souvislosti byla do pilotní studie vybrána budova Národní knihovny v Praze, která je umístěna v lokalitě se zvýšeným vlivem emisí z dopravy.

Zasedání se zúčastnil i zástupce zemí východní Evropy, Kavkazu a střední Asie, regionální skupiny vytvořené na půdě Úmluvy, který vyjádřil zájem této skupiny o spolupráci s tímto mezinárodním programem.