Úmluva v ČR

Datum přístupu ČR

Mezinárodní Úmluva o regulaci velrybářství byla přijata 2. prosince 1946 ve Washingtonu a vstoupila v platnost 10. listopadu 1948. Pro Českou republiku vstoupila tato Úmluva v platnost dne 26. ledna 2005.

Legislativní zajištění v ČR

Plnění Úmluvy je podloženo vnitrostátní právní úpravou i právem EU. Na úrovni Evropské unie je problematika Úmluvy upravena Nařízením Rady (EHS) č. 348/81 ze dne 20. ledna1981 o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a ostatních kytovců, Nařízením Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a Směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V České republice je problematika Úmluvy upravena zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů - zákon o obchodování s ohroženými druhy (§ 20).

Na úrovni EU bylo 2. března 2009 členskými státy přijato rozhodnutí o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat na nadcházejících třech výročních zasedáních a s nimi spojených meziročních zasedáních Mezinárodní velrybářské komise, pokud jde o návrhy změn Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství a jejího Harmonogramu.