Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision–Making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, Denmark, 1998

logo

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen Aarhuská úmluva) byla podepsána dne 25. června 1998 na 4. ministerské konferenci Evropské Hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“ v dánském Aarhusu.

Aarhuská úmluva byla sjednána za účelem podpory zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti, vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí a zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí. V mezinárodním kontextu je považována za jeden z nejvýznamnějších dokumentů své doby - je charakterizována jako kvalitativní předěl v komunikaci mezi státní správou a občany, jako nástroj k prohloubení demokracie a k prosazení lidských práv a svobod.

Pro Českou republiku vstoupila úmluva v platnost dne 4. 10. 2004 (č. 124/2004 Sb. m. s.).Změna úmluvy byla přijata na 2. zasedání smluvních stran (25.-27. 5. 2005, Almaty). Dle čl. 14, odst. 4 Úmluvy vstoupí změna v platnost pro strany, které ji ratifikovaly, schválily či přijaly 90. den poté, co depozitář potvrdí příjem oznámení o ratifikaci, schválení či přijetí od nejméně tří čtvrtin těchto stran. Změna úmluvy upřesňuje postupy v informování a účasti veřejnosti při rozhodování o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí. Vláda ČR dala souhlas k návrhu na přijetí změny svým usnesením č. 299 z 28. 3. 2007. S ratifikací změny Aarhuské úmluvy vyslovil souhlas Senát PČR dne 19. července 2007 usnesením č. 177 a Poslanecká sněmovna PČR dne 30. října 2007 usnesením č. 468.

Legislativní zajištění Aarhuské úmluvy v ČR

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška k tomuto zákonu (vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty).
Principy Aarhuské úmluvy jsou obsaženy v konceptu Kodexu práva životního prostředí: Státní politika životního prostředí.

Legislativní opora pro plnění na úrovni ES:

Směrnice Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.
Směrnice EP a Rady č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Směrnice EP a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady, a Komise
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1367/2006 o ustanovení Aarhuské úmluvy při činnosti institucí a orgánů EU použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství

Směrnice EP a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí