Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision–Making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, Denmark, 1998

logo

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen Aarhuská úmluva) byla podepsána dne 25. června 1998 na 4. ministerské konferenci Evropské Hospodářské komise OSN „Životní prostředí pro Evropu“ v dánském Aarhusu.

Aarhuská úmluva byla sjednána za účelem podpory zpřístupnování informací o životním prostředí veřejnosti, vytváření podmínek pro aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí a zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí. V mezinárodním kontextu je považována za jeden z nejvýznamnejších dokumentu své doby - je charakterizována jako kvalitativní předěl v komunikaci mezi státní správou a občany, jako nástroj k prohloubení demokracie a k prosazení lidských práv a svobod.

Pro Českou republiku vstoupila úmluva v platnost dne 4. 10. 2004 (č. 124/2004 Sb. m. s.).Změna úmluvy byla přijata na 2. zasedání smluvních stran (25.-27. 5. 2005, Almaty). Dle čl. 14, odst. 4 Úmluvy vstoupí změna v platnost pro strany, které ji ratifikovaly, schválily či přijaly 90. den poté, co depozitář potvrdí příjem oznámení o ratifikaci, schválení či přijetí od nejméně tří čtvrtin těchto stran. Změna úmluvy upřesňuje postupy v informování a účasti veřejnosti při rozhodování o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí. Vláda ČR dala souhlas k návrhu na přijetí změny svým usnesením č. 299 z 28. 3. 2007. S ratifikací změny Aarhuské úmluvy vyslovil souhlas Senát PČR dne 19. července 2007 usnesením č. 177 a Poslanecká sněmovna PČR dne 30. října 2007 usnesením č. 468.

Legislativní zajištění Aarhuské úmluvy v ČR

Zákon č. 123/1998 Sb.,o přístupu k informacím o ŽP ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zákon č. 78/2004 Sb.,o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb.,a vyhlášky k tomuto zákonu (vyhláška č. 209/2004 Sb.,o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty, vyhláška č. 86/2006 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb.,o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty). Principy Aarhuské úmluvy jsou obsaženy v konceptu Kodexu práva životního prostředí: Státní politika životního prostředí.

Legislativní opora pro plnění na úrovni ES:

Směrnice Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 2003/4 o přístupu k informacím o životním prostředí.
Směrnice EP a Rady č. 2003/35 o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Směrnice EP a Rady 2003/98/EC o opětovném a komerčním využívání veřejných dokumentů
Nařízení EP a Rady 1049/2001 o přístupu k dokumentům Evropského parlamentu, Rady, Komise
Nařízení EP a Rady č. 1367/2006 o uplatňování ustanovení Aarhuské úmluvy při činnosti institucí a orgánů EU
Nařízení EP a Rady č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP na orgány a subjekty Evropského Společenství (ES).
Směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí