Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, Helsinki, Finsko, 1992

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, Helsinki, Finland, 1992

ilustrační foto

Cílem Úmluvy je předcházet škodlivým účinkům závažných průmyslových havárií přesahujících hranice jednotlivých států na lidské zdraví, životní prostředí a majetek. Důraz je kladen na podporu preventivních opatření zaměřených na hodnocení rizika a předcházení vzniku závažných havárií a v případě, že k nim došlo, na jejich účinnou likvidaci. Příloha I definuje nebezpečné látky pro účely vymezení nebezpečných činností a je čistě technického charakteru.

Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států byla sjednána v rámci Evropské hospodářské komise OSN dne 17. 3. 1992 v Helsinkách a je smlouvou regionální. Vstoupila v platnost 19. 4. 2000. Česká republika se stala smluvní stranou 10. 9. 2000 (sdělení č. 58/2002 Sb. m. s.). Rozhodnutí změnit Přílohu I úmluvy bylo přijato na 4. zasedání Konference smluvních stran úmluvy (15. – 17. 11. 2006, Řím). Česká republika přijala nové znění Přílohy I dne 5. března 2008. (sdělení č. 32/2011 Sb. m. s.) a tato změna pro ni vstoupila v platnost dne 18. března 2008. Další rozhodnutí změnit Přílohu I úmluvy bylo přijato na 8. zasedání Konference smluvních stran úmluvy (3. – 5. 12. 2014, Ženeva). Pro Českou republiku vstoupila tato změna v platnost dne 19. prosince 2015 (sdělení č. 24/2016 Sb. m. s.).

Legislativní zajištění v ČR:

Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)

Upravený text Přílohy I je v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.
Díky provedeným změnám je znění Přílohy I úmluvy kompatibilní s přílohou č. 1 směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/105/ES, kterou byla tato směrnice změněna.

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů

Základní informace