Minamatská úmluva o rtuti

Minamatská úmluva o rtuti byla dojednána pod patronací Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a má za základní cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejích sloučenin způsobenými lidskou činností. Úmluva je novou mezinárodní environmentální smlouvou, která obecně vstoupila v platnost dnem 16. srpna 2017. Česká republika je smluvní stranou Úmluvy od 19. června 2017 a na základě čl. 31 Úmluvy pro ni vstupuje v platnost dnem 17. září 2017.

Úmluva se zabývá celým životním cyklem rtuti. Obsahuje opatření týkající se ukončování těžby rtuti, omezování použití rtuti ve výrobcích a výrobních procesech, kontroly emisí do ovzduší a úniků do vody a půdy a regulace těžby a zpracování zlata pomocí amalgamace. Úmluva nastavuje pravidla a podmínky pro skladování rtuti a jejích sloučenin, pro nakládání s odpady, ve kterých jsou rtuť a její sloučeniny obsaženy, a pokrývá i problematiku řešení míst kontaminovaných tímto prvkem a zdravotních aspektů souvisejícími s expozicí rtuti. Text Úmluvy předpokládá přijímání tzv. zásad („guidance“), jejichž smyslem bude stanovit podrobnější vodítko pro smluvní strany v jejich naplňování Úmluvy. Vrcholným rozhodovacím orgánem Úmluvy je Konference smluvních stran.

Rtuť a její sloučeniny poškozují zejména nervový a kardiovaskulární systém všech živých organizmů. Jsou nebezpečné zejména pro těhotné ženy (pronikají přes placentární bariéru do organismu plodu) a malé děti, u kterých prokazatelně zpomalují vývoj nervového systému. V globálním měřítku jsou hlavními antropogenními zdroji emisí rtuti a jejích sloučenin spalování fosilních paliv, zejména uhlí, krematoria a dále zubní amalgámy, baterie a měřicí přístroje obsahující rtuť. Z technologických procesů jsou hlavními původci znečištění výroba chlóru a alkalických hydroxidů pomocí amalgámové elektrolýzy a těžba zlata amalgámovou technologií.

Do právního řádu zemí Evropské unie jsou závazky vyplývající z Minamatské úmluvy implementovány prostřednictvím nařízení o rtuti (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. 5. 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008).

Základní informace

Domovská stránka Úmluvy
Český text úmluvy (PDF, 258 kB)

Kontaktní osoba/místo

Kontaktní osoba: Ing. Karel Bláha, CSc.
ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP
Tel.: 267 122 532
Email: Karel.Blaha@mzp.cz
Kontaktní místo: odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP
Vršovická 65
100 10 Praha 10