Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice".

Informace se týká souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro stavbu "Koncertní a kongresové centrum A. Dvořáka, České Budějovice" investorovi Jihočeská společnost přátel hudby, o.p.s., dne 14. 3. 2013.