Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Minulý i současný vývoj založený především na ekonomickém růstu se nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, jedná se tudíž v podstatě o rozvoj na dluh.

Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Ústřední otázkou proto je jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb budoucích generací a jiných lidí. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř společnosti jsou úzce propojeny a že nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.

Udržitelný rozvoj sice historicky vychází z potřeby lépe chránit přírodu a životní prostředí, dnes se však vztahuje i na oblast dobrého a efektivního vládnutí a správy věcí veřejných. Aby bylo dosaženo skutečného udržitelného rozvoje, je třeba vytvářet soudržné veřejné politiky ve všech jejich formách (strategie, zákony, finanční nástroje). Toho lze dosáhnout při rozhodování podloženém fakty a zlepšováním podmínek pro účast veřejnosti, aby mohl být vytvořen smysluplný společenský dialog.

Potřeba učinit náš svět udržitelným se v posledních letech stala významnou v Evropě i ve světě. Téměř všechny země světa totiž musí řešit palčivé výzvy, jimiž jsou změna klimatu, demografické změny, ztráta úrodné půdy či prohlubující se nerovnosti. Zrychlující se technologická změna a narůstající propojování současného světa znamená, že je nutné vnímat svět v souvislostech a brát ohled na zodpovědnost každého státu vůči globálnímu společenství. V roce 2015 OSN přijalo 17 Cílů udržitelného rozvoje, jež navázaly na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí zaměřené na problémy rozvojových zemí. Cíle udržitelného rozvoje se týkají všech států a každý může přispět k jejich naplnění.

Cíle_obrazek

Českou odpovědí na přijetí globální rozvojové agendy Valným shromážděním OSN v New Yorku v září 2015 je Strategický rámec Česká republika 2030 (dále jen „ČR 2030“), jež přenáší do domácího prostředí 17 Cílů udržitelného rozvoje. Tento strategický dokument nahradil Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010.

ČR 2030 je klíčovým dokumentem státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života. Vláda jej schválila v dubnu 2017. V šesti klíčových oblastech shrnuje, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jakých příležitostí může využít. Pro každou oblast formuluje strategické i specifické cíle. Jejich naplnění leží na všech ministerstvech. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí.

Cíle_obrazek

Vrcholným orgánem zastřešujícím udržitelný rozvoj v Česku je Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Její činnost administrativně a technicky zajišťuje oddělení udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí.

Aktivity udržitelného rozvoje v Česku a spolupráce s veřejností

Více informací o udržitelném rozvoji, ČR 2030 a dalších aktivitách MŽP a Rady vlády pro udržitelný rozvoj naleznete na www.cr2030.cz a facebookovém profilu Udržitelný rozvoj. Na webových stránkách se můžete seznámit s jednotlivými kapitolami, stáhnout plné verze dokumentů včetně příloh, seznámit se s nástroji pro udržitelný rozvoj a dozvědět se o novinkách a zajímavostech ze světa udržitelného rozvoje.

Fórum pro udržitelný rozvoj

Fórum pro udržitelný rozvoj je tradiční setkání, které pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj za účelem vytvoření veřejného prostoru pro diskuzi o jednotlivých aspektech, cílech a principech udržitelného rozvoje a jeho implementaci v České republice. Na Fóru dochází k propojování veřejné, soukromé a odborné sféry a k diskuzím nad aktuálními tématy a výzvami pro Českou republiku.

Evropský týden udržitelného rozvoje

Týdenní akce napříč celou Evropou se koná každoročně od 30. května do 5. června. Zahrnuje tisíce různých akcí v rámci celé EU připravené jak vládními institucemi, neziskovkami tak jednotlivci: konference, výstavy, workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní setkání, dny otevřených dveří a mnohé další aktivity. Rozmanitost pořádaných akcí je veliká, cíl jediný: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme. Více informací a přehled akcí najdete na https://www.tydenudrzitelnosti.cz/.

Dobrovolné závazky

Dobrovolné závazky jsou koncept inspirovaný finskou zkušeností. Firmy, neziskové organizace či jednotlivci se mohou registrovat na stránkách ČR 2030 a zveřejnit tak svůj závazek k udržitelnému rozvoji, spadající do jedné z šesti oblastí Strategického rámce ČR 2030 Závazek je poté uveden na našich stránkách a pomocí dat a odpovídajících indikátorů, které jsou k němu připojeny, lze sledovat, jak se ho daří naplňovat.