Udržitelná energetika a doprava

S ekonomickým rozvojem vyspělých zemí světa se zvyšují nároky na spotřebu primárních energetických zdrojů a energie. Růst poptávky po primárních energetických zdrojích povede ke stálému snižování zásob fosilních paliv a lidstvo bude v blízké budoucnosti nuceno hledat jiné zdroje energie ke konečné spotřebě.

Energetické zdroje jsou v popředí zájmu nejen z důvodu vyčerpatelnosti fosilních zdrojů, ale také vzhledem k jejich vlivu na životní prostředí. Při jejich spalování je do ovzduší vypouštěno značné množství znečišťujících látek. Aktuálním problémem jsou především emise CO2. Je proto nutné podporovat nové spalovací technologie na principu BAT (nejlepší dostupná technická zařízení), které využívají energetické zdroje efektivně s nižší produkcí emisí škodlivých látek.

Prostřednictvím nových zdrojů energie, energetické účinnosti a úspor energie je potřeba dosáhnout nových směrů v energetice a dopravě, které jsou založeny na principu trvale udržitelného rozvoje, tzn., že „současným i budoucím generacím zachovávají možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižují rozmanitost přírody a zachovávají přirozené funkce ekosystémů“ (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).