Informace o vydaných rozhodnutí Komise o udělení povolení podle čl. 60 odst. 2 nařízení REACH

Přehled zveřejněných shrnutí rozhodnutí Komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), v platném znění, (zveřejněno v Úředním věstníku EU podle čl. 64 odst. 9 nařízení REACH).

Stáhněte si...