Informace o vydaných rozhodnutí Komise o udělení povolení podle čl. 60 odst. 2 nařízení REACH

Seznam vydaných rozhodnutí Komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) je zveřejněn na webu Evropské komise.

Tento seznam obsahuje odkaz na příslušnou dokumentaci týkající se všech žádostí o povolení, ke kterým bylo vydáno stanovisko Výboru po hodnocení rizik a Výboru pro socioekonomickou analýzu agentury ECHA na základě čl. 64 odst. 5 nařízení REACH.