Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích

Legislativní předpisy
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Vymezení povinnosti
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)

Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno).

Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

Důvod zavedení povinnosti

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).

Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.

Plnění povinnosti

Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

  • speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);
  • speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
  • sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.
Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020
Komunikace

Při zavádění sběru jedlých olejů a tuků je nutno občany důsledně informovat prostřednictvím používaných informačních nástrojů v obci (obecní zpravodaj, webová stránka obce, letáky do poštovních schránek, beseda s občany, ekologická výchova ve školách, vývěsky v obci), vysvětlit důvody pro zavedení sběru i způsoby jeho provedení.

Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedné tuky a oleje jiné odpady. Obec také musí komunikovat s firmou, která sběr olejů zajišťuje, vyhodnocovat jak systém funguje (např. čistota a množství vytříděných surovin) a případně upravovat jeho nastavení O výsledcích třídění by měla obec občany informovat.