Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017

Výzva č. 5/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
"Emise ze stacionárních zdrojů"

Cílem Výzvy je:
 • a) snižování emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť), a
 • b) snižování emisí pachových látek
  ze stacionárních zdrojů a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem.
Předmětem podpory je:
 • a) pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
 • b) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Oprávnění příjemci:

O finanční podporu mohou žádat vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší (vlastnictví budovy, ve které je technologie umístěna, nerozhoduje, podmínkou je řádné zajištění udržitelnosti), zejména:

 • obchodní společnosti a družstva;
 • fyzické osoby podnikající;
 • obce;
 • kraje;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • státní podniky;
 • veřejné výzkumné instituce;
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
Výše podpory:
 • minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč;
 • maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč;
 • maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace: 60 mil. Kč.

Termíny Výzvy: Žádosti je možné podat v období od 3. 4. 2017 do 27. 9. 2017.