NPŽP - výzva č. 3/2019: Tematické kampaně

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je informovat veřejnost o potřebě chránit životní prostředí a aktivně ji do ochrany zapojit formou dobrovolnictví a environmentálně příznivým chováním v každodenním životě. Tato výzva si dále klade za cíl zvyšování povědomí o stavu životního prostředí a o způsobech a možnostech jeho ochrany konkrétní změnou chování veřejnosti ve prospěch životního prostředí. Realizovaná osvětová kampaň musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí a dalšími strategickými dokumenty MŽP v jednotlivých tématech.

Popis podporovaných aktivit:

Předmětem podpory jsou osvětové aktivity zaměřené na změnu chování veřejnosti směrem k environmentální odpovědnosti v souladu s cílem výzvy. Možným způsobem realizace jsou osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost v rámci celé České republiky. Projekty musí být zaměřeny na jedno z níže uvedených témat a jeho konkrétní podtéma. V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více podtémat.

a) Čisté ovzduší - Jak topit úsporně a ekologicky - Snižování emisí z dopravy díky dobrému technickému stavu vozidla b) Ochrana klimatu - Stromy jako naši spojenci v boji proti změně klimatu - Udržitelná spotřeba – jak neplýtvat potravinami c) Nakládání s odpady - Podpora a propagace bezobalového nakupování - Předcházení vzniku odpadů – propagace opakovaně použitelných řešení v oblasti retail a gastro
Oprávnění příjemci podpory:

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.

Alokace: 10 mil. Kč

Výše podpory:

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 2 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 mil. Kč.
Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí:

Výzva bude vyhlášena jako dvoukolová soutěžní.
Žádosti budou přijímány přes Agendový informační systém SFŽP ČR.

1. kolo výzvy

Žadatelé předloží vyplněné Projektové náměty v následujícím termínu:

Zahájení příjmu Projektových námětů: 2. 9. 2019
Ukončení příjmu Projektových námětů: 30. 9. 2019

2. kolo Výzvy

Žadatelé, kteří budou písemně vyzváni Fondem k předložení Žádosti, jsou tak povinni učinit nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k předložení Žádosti.

Dokumenty související s výzvou