Výstupy projektu: Zpracování dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF

Předmětem této studie bylo na základě analýzy trhu zpracovat dokumenty, které se svým obsahem blíží referenčním dokumentům o nejlepších dostupných technikách. Jejich zamýšlená aplikace je v oblasti stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které nespadají pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Hlavním účelem zpracování studie je jednak celkové vyhodnocení aplikace nejlepších dostupných technik v rámci prioritní osy 2 OPŽP za účelem efektivního čerpání finančních prostředků z OPŽP 2014+, a dále usnadnit žadatelům o finanční podporu z evropských fondů na oblast ochrany ovzduší orientaci ve volbě nejefektivnějších technik za účelem zvýšení environmentálních přínosů finančních prostředků poskytovaných z OPŽP 2014+. Tyto dokumenty lze využít i orgány ochrany ovzduší při vydávání závazných stanovisek podle § 11 nebo povolení provozu podle § 12 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší mimo působnost zákona o integrované prevenci.

Zveřejněno: 22.2.2016