Metodický pokyn pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona

Tento metodický pokyn stanoví postup a podmínky pro udělení pověření Ministerstva životního prostředí k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. Dále stanoví postup získání odborné způsobilosti a požadavky a způsob provádění těchto revizí a způsob jejich vyhodnocení.