Školení technické revize vodních děl ohlášených podle odstavce 1 § 15a vodního zákona – rozšiřující školení pro účel prodloužení platného oprávnění

Dne 12. října 2021 se uskuteční školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle odst. 1 § 15a vodního zákona, tedy domovních čistíren odpadních vod.

Školení bude realizováno distanční formou skrze on-line elektronický komunikační nástroj. Školení je určeno pouze pro držitele platného oprávnění.

Vlastní školení proběhne od 10 hodin do cca 12 hodin. V případě zájmu následně proběhne diskuze, během níž mohou účastníci semináře sdílet zkušenosti získané v rámci činnosti OZO. Školitelé jsou zajištění ze strany Asociace pro vodu ČR (CzWA).

Níže jsou uvedeny instrukce pro zájemce o prodloužení oprávnění (dále zájemce).

Zájemce zašle své jméno, číslo oprávnění a aktuální kontaktní údaje (zejména e-mail).

Pokud nedošlo k závažným změnám typu např. změna zaměstnavatele nebo formy podnikání, nový platný živnostenský list, změna adresy apod., další podklady nejsou nutné. V opačném případě žádáme o dodání podkladů potvrzující výše uvedené skutečnosti.

Finální termín pro přihlášení včetně výše požadovaných podkladů je 30. září 2021.

Přihlášky zasílejte na e – mailovou adresu: Radovan.Vitek@mzp.cz

Na základě dodané přihlášky budou zájemcům do 5. října 2021 odeslány pozvánky k účasti včetně programu, organizačních a technických detailů školení na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.

V případě dotazů ke školení, technické revize vodních děl ohlášených podle odstavce 1 § 15a vodního zákona kontaktujte prosím níže uvedeného pověřeného zaměstnance.

Školení pro nové zájemce o oprávnění k provádění revizí je předběžně plánováno na podzim roku 2022.

Upozorňujeme tímto zájemce o prodloužení oprávnění, jimž platnost oprávnění končí k 25. červnu 2022, že v prvním pololetí roku 2022 není plánováno žádné rozšiřující školení pro účel prodloužení platného oprávnění . Pro účely prodloužení těchto oprávnění je třeba absolvovat školení konané dne 12. října 2021.