Systematická prevence

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky je materiál, který byl schválen vládou České republiky usnesením č. 528 ze dne 24. července 2017. Zpracování koncepce bylo uloženo ministrům zemědělství a životního prostředí usnesením vlády č. 620 ze dne ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Rozsáhlá analytická část se věnuje mj. i zhoršování kvality povrchových a podzemních vod. Koncepce se zaměřuje na strategické cíle vodního hospodářství pro ochranu před suchem a v jednotlivých kapitolách jsou představena opatření, kterými je možné nepříznivé důsledky sucha a nedostatku vody zmírnit nebo dokonce zcela eliminovat.

Koncepce ukládá tři strategické cíle, jejichž naplňování je rozděleno do 5 tematických pilířů.

Strategické cíle Koncepce:
  1. Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím monitoringu a predikce výskytu sucha, zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro zvládání sucha a všeobecné osvěty.
  2. Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou vody napříč sektory i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách.
  3. Zmírňovat dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím obnovy přirozeného vodního režimu krajiny.
http://www.suchovkrajine.cz/komise-voda-sucho